Pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama, sloboda informiranja odnosno pravo na pristup informacijama jedno je od temeljnih ljudskih prava zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske, a obuhvada pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogudi pristup zatraženoj informaciji te da objavljuje informaciju neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Osnovni propis u Republici Hrvatskoj koji uređuje ovo područje jest:

  • Zakon o pravu na pristup informacijama
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 85/15).

Hrvatski športski savez slijepih (dalje: HŠSS) omogudava pristup informacijama o svojem radu redovitim objavljivanjem informacija putem internetske stranice te davanjem informacija korisniku koji je podnio prema HŠSS-u zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji. Pravo na pristup informacijama može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, odnosno Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije, koji možete poslati: ¸

• na adresu: Hrvatski športski savez slijepih, Draškovićeva 80, 10 000 Zagreb

• elektroničkom poštom na adresu: hsss@zg.t-com.hr  

Na pristup informacijama u postupcima pred HŠSS-om ne plaća se pristojba, ali HŠSS ima pravo tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija, kao i naknadu troškova dostave traženih informacija. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html)

O zahtjevu za pristup informaciji HŠSS će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a taj se rok može produžiti za još dodatnih 15 dana ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta HŠSS, ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija, ako je produljenje neophodno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije te ako je potrebno provesti test razmjernosti i javnog interesa.

HŠSS će ograničiti pristup informaciji u slučajevima taksativno propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama. Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Isto se dostavlja Obrascem za ponovnu uporabu informacija 

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN, br. 87/2018) (https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_87_1706.html )

Sve obrasce možete pronaći u word formatu na našim web stranicama pod slijećim linkovima:

Obrasci za pristup, dopununu i ponovnu upotrebu informacija (word dokumenti) link: 

https://www.hsss-cbsa.hr/dokumenti/

Odluka o imenovanju Službenika za informiranje HŠSS-a

https://www.hsss-cbsa.hr/data/dokument/1/484.pdf

 

Službenik za informiranje

RUŽA MARKEŠIĆ

Draškovićeva 80/4

10 000 Zagreb

hsss@zg.t-com.hr 

markesicruza@gmail.com 

00385 95 9025 415